بزرگراه با خاکستر بادی دو استاندارد کیفیت شن خاکستری

منزل مشروع